Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng >

chương trình hành động hoạt động chi bộ

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐAK PƠ

CHI BỘ TRƯỜNG  PTDT NỘI TRÚ

                        *

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

  

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CHUNG

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015. Chi bộ trường PTDT nội trú lên chương trình hành động của chi bộ năm 2010. 

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn trường về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp lớn mà Đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động phù hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên,  nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách  của Đảng

- - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBVC và HS về vị trí, vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nâng cao nhận thức của đảng viên, CBVC và HS về quan điểm và những định hướng chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, từ đó xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước.

2. Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao với phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

a. Công tác đào tạo

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể của đề án đổi mới giáo dục và đào tạo đến năm 2020. Đào tạo nâng cao chuyên môn mghieepj vụ.  Thực hiện và tăng cường công tác giám sát đánh giá theo các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục. Tích cực thực hiện chủ trương rà soát, hoàn thiện nội dung, chương tình, phương pháp dạy và học

- Tăng cường  nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ nhất là ngoại ngữ, tin học. Tiếng Banar.

- Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, tăng cường việc kiểm tra quản lý giờ giấc và chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh công tác thanh tra giáo dục nhằm đưa công tác giảng dạy và học tập đi vào nề nếp. Đảm bảo tính công bằng, khách quan, nghiêm túc trong thi cử, kiểm tra, đánh giá. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực trong quá trình đào tạo ở nhà trường.

b. Công tác xây dựng đội ngũ và tổ chức cán bộ

Nhà trường đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường mạnh mẽ đội ngũ cán bộ giảng dạy thông qua công tác quy hoạch đào tạo cán bộ với phương châm cán bộ giảng dạy là nguồn lực quyết định sự thành công của nhà trường.  Tạo mọi điều kiện cần thiết để  giảng dạy trong toàn trường được học tập nâng cao trình độ, ngày càng có nhiều người trở thành cán bộ đầu ngành, có uy tín với ngành với học sinh.

c.  Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng cho SV. Đảm bảo tốt công tác quân sự tự vệ, an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Nhà trường, không để xảy ra điểm nóng hoặc các tình huống phức tạp về an ninh chính trị

 3. Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) Khóa VIII về cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Thực hiện tự phê bình và phê bình, làm tốt hơn nữa việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Xây dựng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh.

- Tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đảng viên CBVC và HS. Đề cao lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tinh thần đoàn kết nội bộ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ hàng năm, chú ý đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

- Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết 08/BCT, Quy định 17 và Quy định số 57 ngày 03.05.2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

- Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt  chi bộ, sinh hoạt cấp ủy Đảng; mở rộng dân chủ đồng thời tăng cường kỷ luật Đảng, phát huy dân chủ trong bàn bạc, thảo luận và xây dựng nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

- Thường xuyên xây dựng và hoàn thiện nề nếp làm việc theo đúng quy chế hoạt động của mỗi cấp ủy theo tinh thần nâng cao kỷ luật và hiệu quả.

- Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động gắn nội dung với chức năng của tổ chức mình, tạo sự phối hợp thống nhất chặt chẽ, đồng bộ trong mọi hoạt động của Trường nhằm phát huy sức mạnh của tất cả CBVC và HS, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng  chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh.

- Công tác phát triển Đảng: trong năm phấn đấu kết nạp được 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trước hết chi bộ cần tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của  Đảng bộ huyện, nhằm nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn đảng viên trong chi bộ về những quan điểm, chủ trương… mà Hội nghị đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị  để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. chi bộ căn cứ vào chương trình hành động này cụ thể hóa kế hoạch tổ chức thực hiện bằng các Nghị quyết về nhiệm vụ năm học và Nghị quyết hàng quý. 

3. Chi bộ  cần tăng cương chỉ đạo các đơn vị xây dựng các chỉ tiêu về công tác đào tạo, chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quản lý và giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM và 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Tổ chức các đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Trên đây là Chương trình hành động của của chi bộ. Ban Giám hiệu Trường PTDT nội trú thực hiện Nghị quyết chi bộ, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011.

                                                                                       T/M  CHI BỘ

                 BÍ THƯ

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Văn San @ 15:52 01/10/2010
Số lượt xem: 612
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến